INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Klachtenregeling

Het bevoegd gezag van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs,
de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;
gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; 
heeft in haar vergadering de volgende Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs vastgesteld (deze is ook te vinden in de schoolgids blz. 26).

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Sinds 1 augustus 1998 zijn scholen verplicht gesteld een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Ook kunt u een melding doen bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Op onze school is als vertrouwenspersoon benoemd mw. P. Burghouwt. Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder het bestuur vallen.

De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie.

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is:
Albert van der Zalm, email: info@albertvanderzalm.nl

We gaan er van uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directeur van de afdeling terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de school, de heer H. van der Vlugt die samen met u naar een oplossing zal zoeken.
 

Landelijke Klachtencommissie

Op de website www.onderwijsgeschillen.nl kunt u terecht voor informatie  Ze zijn te bereiken via onderstaande gegevens:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Email:info@onderwijsgeschillen.nl