INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Curriculum

International Primary Curriculum (IPC)

IPC vormt het hart van ons onderwijs.

Wat is het IPC? Great Learning, Great Teaching, Great Fun.

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve vakken (handvaardigheid en muziek) en zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur). De aanpak is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen die kinderen effectiever willen laten leren. Internationalisering is overal in verweven. Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. Negentig procent van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar.

De activiteiten binnen het curriculum houden rekening met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor wereldburgerschap te definiëren.

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!

Het curriculum is onderverdeeld in units. Elke unit start met een enthousiasmerende activiteit (het startpunt), met als doel leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij de leerlingen hun voorkennis activeren en vastleggen. Vervolgens informeert de leerkracht de kinderen over wat ze gaan leren, aan de hand van de doelen per vakgebied. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. Iedere unit wordt feestelijk afgesloten waarbij kinderen de kans krijgen terug te kijken en anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.

Er zijn leerdoelen per vakgebied, persoonlijke en internationale leerdoelen geformuleerd voor 4 leeftijdsniveaus. Deze leeftijdniveaus worden Mileposts genoemd. De kinderen bereiken de leerdoelen per milepost tegen het einde van het jaar waarin ze respectievelijk 6, 8, 10 en 12 jaar worden.

Voor meer informatie over IPC  kunt u naar: IPC Nederland


Engels

In de tweetalige groepen 1 t/m 8 krijgen de leerlingen 30-50% van de tijd les in het Engels. Op speelse wijze leren zij zo de basisbeginselen van een (veelal) tweede taal. Uit onderzoek blijkt dat het voor kinderen een groot voordeel is als zij al in een vroeg stadium met de Engelse taal in aanraking komen.

De leerlingen van groep 8 krijgen wekelijks de Engelse taal aangeboden. In groep 8 wordt gewerkt met een vast programma Project (methode voor voortgezet onderwijs) en Jigsaw (Engelstalige methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling). De lessen Engels worden verzorgd door een vakleerkracht.  Via de gezamenlijke IPC units en de samenwerking met de Internationale Afdeling bevorderen we ook het Engels als tweede taal.


Information & Communications Technology (ICT)

Vanaf groep 3 hebben we per groep 15 chromebooks ter beschikking. De leerlingen krijgen allemaal de gelegenheid om met de programma’s voor o.a. rekenen en taal te werken. De school beschikt over een aantal iPads.  Kinderen hebben veilig toegang tot internet binnen een beschermde leeromgeving. Leerkrachten houden toezicht tijdens het computergebruik. In alle groepen wordt gewerkt met een prowise flatscreen met internetverbinding om het onderwijs en de lessen te ondersteunen.  Computervaardigheden  en coderen horen tot de 21st eeuwse vaardigheden en worden vanaf groep 1 aangeboden.


Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het IPC curriculum is onze drijfveer voor de vormgeving van het sociaal emotionele programma. De persoonlijke leerdoelen van het IPC hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan.

Aanpassingsvermogen We zijn bereid om dingen uit te proberen en aan nieuwe dingen te wennen
Communicatie We kunnen ons op verschillende manieren met anderen verbinden
Samenwerking We kunnen samenwerken
Onderzoek We willen dingen uitzoeken en erover leren
Moraliteit We doen het juiste en vertellen de waarheid
Veerkracht We geven niet op!
Zorgzaamheid We denken na voordat we doen
Respect We gaan zorgvuldig om met andermans gevoelens en letten op elkaars spullen

Ook gebruiken we dit jaar de Engelstalige methode JIGSAW (a mindfull approach to PSHE).

Jigsaw is gebasseerd op  mindfulness en growth mindset. Jigsaw leert kinderen hun gevoelens en gedachten te begrijpen. Jigsaw bevordert het zelfbewustzijn,  het  groepsbewustzijn, de  samenwerkingsvaardigheden, teamwork en respect zodat de kinderen beter voorbereidt zijn op de wijde wereld en hun positie daarin.