INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Health and Safety

Veiligheidsplan

De HSV heeft een veiligheidsplan opgesteld. Dit plan verschaft helderheid over taken, bevoegdheden en te volgen procedures en heeft als doel de veiligheid op school blijvend te vergroten en te waarborgen. Het is belangrijk dat alle betrokkenen van de school van dit plan op de hoogte zijn.

klik hier voor het volledige veiligheidsprotocol

Medicatie op school

Er zijn leerlingen, voor wie het noodzakelijk is om op school medicijnen in te nemen of die beperkte medische handelingen moeten ondergaan. Doorgaans bestaat daartegen geen bezwaar, mits er goede afspraken tussen de ouders/verzorgers en de school worden gemaakt. In de eerste plaats is het belangrijk, dat de school tijdig en volledig wordt geïnformeerd. Dat kan tijdens het intakegesprek of in de loop van de schoolloopbaan van de leerling. Het is in het belang van de leerling, dat het hele schoolteam van de versterkte informatie op de hoogte is. De leerling heeft immers niet alleen met de eigen leerkracht te maken. Uiteraard wordt daarbij zorgvuldig omgegaan met privégegevens. Het overleg loopt dan ook via de directeur en/of de intern begeleider, die er zorg voor dragen, dat het hele schoolteam op de hoogte is.

Medicatie en beperkte medische handelingen vormen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, leerling en school. Het is belangrijk, dat schriftelijk wordt vastgelegd wat ieders verantwoordelijkheid is. Daarbij zal de school voor wat betreft haar verantwoordelijkheid niet verder gaan dan de school ook daadwerkelijk waar kan maken. Er is een protocol ontwikkeld waarin voor de ouders en de leerkracht beschreven staat welke verantwoordelijkheden wie heeft. Dit protocol dient voor elke leerling waar noodzakelijk, te worden gebruikt.