INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Overgang naar Voortgezet Onderwijs

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Schooladvies

Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen werken wij met het Cito Leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen en  Zien! waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart wordt gebracht. De uitslagen van de Cito toetsen worden vanaf groep 3 t/m 8 bij het rapport mee gegeven en tijdens de rapportgesprekken besproken. In groep 7 wordt in maart een voorlopig schooladvies gegeven.

Het schooladvies wordt opgesteld door een commissie waarin zitting hebben; de leerkracht van groep (6)-7-8, de intern begeleider en directie.  Wij baseren ons bij het geven van het schooladvies op het totaalbeeld dat wij van de leerling hebben. Daarbij kijken wij ook naar zaken als werkhouding, motivatie en concentratie.

 

Centrale Eindtoets en schooladvies

Bij een hogere score bij de Centrale Eindtoets dan verwacht, zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Indien uw kind de Centrale Eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

 

Oriëntatie op het voortgezet onderwijs (vo)

Begin groep 8 ontvangt u een scholengids met alle vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in januari zullen we met u spreken over welke scholen bij uw kind zouden passen. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

 

Onderwijskundig Rapport (OKR)

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Alle ouders kunnen het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Dit OKR wordt met u besproken tijdens de adviesgesprekken in januari.

 

Tijdlijn Groep 8:

  • November: afname begin groep 8 toetsen van het CITO
  • November en december: bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen.
  • Januari: definitieve schooladvies. Tijdens de oudergesprekken worden de volgende zaken besproken: schoolhouding, scores Cito LVS en methodetoetsen, capaciteiten van de leerling, OKR en het definitieve schooladvies.
  • januari- februari: oriëntatie voortgezet onderwijs – ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies.
  • februari: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.
  • 18-20  april 2023: afnemen Centrale Eindtoets.

 

 

Vertrek van een leerling naar een andere school

Bij vertrek van een leerling naar een andere school ontvangt u het leerlingdossier, dat u meeneemt
naar de nieuwe school. Het dossier omvat:
 het onderwijskundig rapport;
 het traditionele rapport;
 de gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 een bewijs van uitschrijving.