INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Ziekmelden en Verlof

Ziekmelden

Onverwachts niet op school wegens ziekte of om een andere onvoorziene reden? Dit kan gebeuren.  Dan wordt u vriendelijk verzocht dit op de eerste dag van het verzuim vóór schooltijd te melden aan school. Dit kan, bij voorkeur via de HSV app of u kunt een email sturen aan de groepsleerkrachten van uw kind.  U kunt dit ook telefonisch doorgegeven aan de secretaresse via +31 (0)70 318 49 50.  Het is belangrijk dat ouders hun kind altijd afmelden in geval van afwezigheid. Wij zijn verplicht afwezigheid van leerlingen te registreren.

Verlof

Het is belangrijk dat de kinderen op tijd zijn, zodat zij geen lesstof missen of de les onnodig verstoren. Hieronder ziet u regels die wij op de HSV als beleid hanteren :

De 4-8-12-16 afspraak bij te laat komen
Te laat komen wordt door veel scholen als een groot probleem ervaren. Ouders en leerlingen worden door de schoolleiding wel aangesproken, maar niet altijd verbetert er iets in het gedrag. De Leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Om tegemoet te komen aan de wens van veel schooldirecteuren om het te laat komen aan te pakken is de ‘4-8-12-16 afspraak’ bedacht. Deze regeling is een goede manier voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken.

Wat houdt de regeling in?
Wanneer een leerling binnen een korte periode vier keer te laat gekomen is, dan ontvangen ouders via de administratie een e-mail (leerkrachten en directie in cc). Heeft dit niet tot gevolg dat het te laat komen stopt, dan ontvangen ouders een e-mail van de directie, nadat de leerling acht keer te laat is gekomen. Wanneer het te laat komen nog steeds doorgaat, dan meldt de school het na de twaalfde keer aan de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld.  De afdeling leerplicht stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Als het te laat komen continueert en de leerling zestien keer te laat is gekomen, doet de school nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders krijgen een uitnodiging om op gesprek te komen bij de leerplichtambtenaar.

Aanvraag vrijstelling van de leerplicht


In het boekje ‘Luxe verzuim verlof’ van de gemeente Den Haag staan alle regels met betrekking tot luxe verzuim. Het boekje geeft antwoord op vragen als ‘Mag mijn kind een dag langer vakantie?’,‘Mijn broer gaat trouwen en ik wil er graag bij zijn. Kan dat?’ en ‘Hoeveel dagen verlof krijg ik als mijn opa is overleden?’. Ook vindt u in dit boekje een korte uitleg van de Leerplichtwet. 

Bijzonder verlof moet altijd goedgekeurd worden door de directeur van de school. U kunt hiervoor het aanvraagformulier bijzonder verlof  invullen en inleveren bij de groepsleerkracht of bij onze secretaresse.