INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Sinds 1 januari 2007 hebben alle stichtingen die meer dan 1 school vertegenwoordigen, de verplichting om een GMR ( Gezamelijke Medezeggenschaps Raad) in het leven te roepen.  De GMR heeft een belangrijke rol in de communicatie tussen ouders, het manangement en het bestuur van de stichting.

Bestuursvoorstellen worden aan de GMR voorgelegd. De GMR geeft adviezen aan het bestuur met betrekking tot algemene managementzaken op het niveau van de stichting zoals schoolbeleid, budget, jaarrapporten etc.

School foundations like ours, which are responsible for more than one school, and have the legal obligation to set up a GMR.

This group communicates with the Board and Management team and discusses policy for all schools in our Foundation. The issues discussed deal specifically with matters that affect the whole of the organisation, such as the Budget, Annual Report, School Policies and Personnel issues.

De leden van de GMR zijn:

GMR leden

 

Documenten GMR:

klik hier voor het regelement GMR

click here to view the GMR regulations

klik hier voor  het Medezeggenschapsstatuut

click here for the GMR statute